Category (27)

ID : 125258
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 4,145
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ ไฟหน้า LED/PROJECTOR ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125270
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 5,034
รับออกแบบแม่พิมพ์ไฟท้าย และผลิตชิ้นงานของไฟท้าย LED ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125278
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 3,500
ID : 125280
Last Update : 13/01/2560 11:02 Preview : 3,974
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ ไฟส่องสว่างสำหรับกลางวัน ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125330
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 3,755
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ กระจกมองข้าง ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125331
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 3,226
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของกันชนหน้า-หลัง ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125334
Last Update : 13/01/2560 11:01 Preview : 4,534
ID : 125336
Last Update : 13/01/2560 11:02 Preview : 3,381
ID : 125406
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 3,415
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของอุปกรณ์ตกแต่งรถ ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125407
Last Update : 13/01/2560 11:01 Preview : 3,386
ID : 125412
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 3,691
ID : 125669
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 1,842
ID : 125715
Last Update : 13/01/2560 10:51 Preview : 2,830
ID : 125718
Last Update : 13/01/2560 10:49 Preview : 1,899
ID : 125720
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 2,814
ID : 125725
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,826
ID : 125726
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,896
ID : 125761
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,928
ID : 125770
Last Update : 13/01/2560 10:44 Preview : 3,350
ID : 125817
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 3,224