Category (27)

ID : 125258
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 2,029
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ ไฟหน้า LED/PROJECTOR ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125270
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 2,957
รับออกแบบแม่พิมพ์ไฟท้าย และผลิตชิ้นงานของไฟท้าย LED ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125278
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 1,566
ID : 125280
Last Update : 13/01/2560 11:02 Preview : 2,070
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ ไฟส่องสว่างสำหรับกลางวัน ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125330
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 1,988
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ กระจกมองข้าง ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125331
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 1,622
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของกันชนหน้า-หลัง ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125334
Last Update : 13/01/2560 11:01 Preview : 2,436
ID : 125336
Last Update : 13/01/2560 11:02 Preview : 1,621
ID : 125406
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 1,683
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของอุปกรณ์ตกแต่งรถ ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125407
Last Update : 13/01/2560 11:01 Preview : 1,526
ID : 125412
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 2,224
ID : 125669
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 1,134
ID : 125715
Last Update : 13/01/2560 10:51 Preview : 1,559
ID : 125718
Last Update : 13/01/2560 10:49 Preview : 1,189
ID : 125720
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 1,557
ID : 125725
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,163
ID : 125726
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,225
ID : 125761
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,241
ID : 125770
Last Update : 13/01/2560 10:44 Preview : 2,103
ID : 125817
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,875