Category (27)

ID : 125258
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 3,829
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ ไฟหน้า LED/PROJECTOR ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125270
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 4,703
รับออกแบบแม่พิมพ์ไฟท้าย และผลิตชิ้นงานของไฟท้าย LED ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125278
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 3,200
ID : 125280
Last Update : 13/01/2560 11:02 Preview : 3,664
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ ไฟส่องสว่างสำหรับกลางวัน ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125330
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 3,316
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ กระจกมองข้าง ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125331
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 3,010
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของกันชนหน้า-หลัง ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125334
Last Update : 13/01/2560 11:01 Preview : 4,236
ID : 125336
Last Update : 13/01/2560 11:02 Preview : 3,051
ID : 125406
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 3,142
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของอุปกรณ์ตกแต่งรถ ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125407
Last Update : 13/01/2560 11:01 Preview : 3,102
ID : 125412
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 3,471
ID : 125669
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 1,706
ID : 125715
Last Update : 13/01/2560 10:51 Preview : 2,691
ID : 125718
Last Update : 13/01/2560 10:49 Preview : 1,772
ID : 125720
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 2,656
ID : 125725
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,712
ID : 125726
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,776
ID : 125761
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,800
ID : 125770
Last Update : 13/01/2560 10:44 Preview : 3,125
ID : 125817
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 3,014